VĚŘÍME

Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané. Vznikalo mezi 2. a 9. stoletím a dodnes se užívá v liturgii západní církve, ať katolické, anglikánské či evangelické (zdroj: Wikipedie).

 

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vystoupil do nebe,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit
živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

 

Výkladů tohoto společného křesťanského vyznání existuje celá řada. Významný je např. stručný reformační výklad Martina Luthera (zde), podrobnější výklad z moderní katolické perspektivy nabízí např. dr. Aleš Opatrný (zde).